Articles, Blog

827 người chết vì virus corona : Ý đóng cửa tất cả các cửa hàng

March 13, 2020


3 Comments

  • Reply Minkom منكم March 12, 2020 at 1:30 pm

    j'ai des information https://www.youtube.com/watch?v=68KapCL9wJw —

  • Reply nguyen phan March 12, 2020 at 1:51 pm

    nghe theo tập cặn bã.[con đường tơ lụa]đâu không thấy đã thấy tơ vương.chuyển sang tơ vò .rồi đến tơ rối như một mớ bòng bong.con đường suy kiệt đã rõ

  • Reply Hung Tran March 12, 2020 at 2:01 pm

    Châu Âu toang cmnr

  • Leave a Reply